Statutul FEDERA?IEI ROMÂNE DE KAISENDO

Se constituie, în baza O.G. nr.26/2000 cu privire la Asocia?ii ?i Funda?ii aprobat? prin Legea nr.246/2005, a Decretului nr. 31/1954 cu privire la persoane fizice ?i juridice ?i potrivit prezentului Statut, “FEDERA?IA ROMÂN? DE KAISENDO”.

CAPITOLUL I

COMPONENTA SI STRUCTURA, DENUMIRE, STATUT JURIDIC, SEDIU, DURATA DE FUNCTIONARE, PATRIMONIU INITIAL, INSEMNE
Art. 1. Asociatiile:
1. ASOCIATIA SANADA-DOJO, cu sediul in Iasi, str. Libertatii, nr. 44, judetul Iasi, Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr.27/A din 26.02.2008 eliberat de Judecatoria Iasi, CIF 23716549/14.04.2008, reprezentat de Presedinte – Danila Liviu-Claudiu.
2. CLUBUL SPORTIV „COMBAT GROUP”, cu sediul in Ploiesti, str. Zidarii, nr. 16, judetul Prahova, Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr.47 din 26.10.2004 eliberat de Judecatoria Ploiesti, CIF 16908274/ 04.11.2004, reprezentat de Presedinte – Badila Cristian.
3. CLUBUL SPORTIV GHEPARDO, cu sediul in Loc.Popesti Leordeni, str.Gustav Muller, nr.21A, Jud. Ilfov, Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr.12 din 07.05.2010 eliberat de Judecatoria Cornetu, CIF 26952455/19.05.2010, reprezentat de Presedinte – Arghir Eugen-Stefan.
4. CLUBUL „GENSHIN” IASI, cu sediul in Iasi, Sos. Nationala, nr. 198, judetul Iasi, Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr.115/A din 12.11.2001 eliberat de Judecatoria Iasi, CIF 10259216/03.03.1998, reprezentat de Presedinte – Hansu Marius-Codrut.
5. CLUBUL SPORTIV DRAGON BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.386, sector 3, Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr.131 din 02.11.1999 eliberat de Judecatoria Sector 3 Bucuresti, CIF 12424298/23.11.1999, reprezentat de Presedinte – Ursac Costica.
6. CLUBUL SPORTIV TORAKAI, cu sediul in Iasi Sos.Nicolina, nr. 16, judetul Iasi, Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr.7/A din 22.01.2001 eliberat de Judecatoria Iasi, CIF 13752846/07.03.2001, reprezentat de Presedinte – Trandaf Andrei.

Structura Federa?iei

Federatia Romana de Kaisendo are la constituire un singur departament, Departamentul de Kaisendo, putand ulterior prin hotararea Adunarii Generale sa constituie si alte departamente, care sa duca la dezvoltarea activitatii Federatiei.
Pentru constituirea unui nou departament in cadrul federatiei este obligatorie existenta unui numar de minim 8 cluburi care sa aibe sectii in ramura de sport respectiva.
Art. 2. Denumirea federatiei este “FEDERA?IA ROMÂN? DE KAISENDO” conform Dovezii de Disponibilitate Denumire nr. 83950 din data de 14.04.2010 emisa de Ministerul Justitiei.
Art. 3. In conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000, art.36 (5 ), Federatia Romana de Kaisendo se organizeaza si functioneaza în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile acestei legi ?i cu statutele federa?iilor interna?ionale corespondente, este o structura sportiva de interes national, singura autorizata sa organizeze si sa controleze in Romania activitatea entitatilor sportive care au in practica si obiect de activitate Kaisendo. Federatia Romana de Kaisendo este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ. Personalitatea juridica a Federatiei Romane de Kaisendo este dobandita in conditiile legii.
Art. 4. Sediul Federatiei Romane de Kaisendo este in Bucuresti, sector 3, Sos. Mihai Bravu nr. 386.
Art. 5. Durata de functionare a Federatiei Romane de Kaisendo este nelimitata.
Art. 6. La data constituirii Federatiei Romane de Kaisendo, patrimoniul este alcatuit din aportul in bani de catre asociatiile fondatoare, fiind in valoare de 3000 Ron. Intregul patrimoniul va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Federatiei si va fi exclusiv destinat pentru realizarea obiectivelor ei.
Art. 7. Federatia Romana de Kaisendo va avea emblema proprie aprobata de Adunarea Generala si care va fi inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. Emblema FRK este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul statut.

CAPITOLUL II

SCOP, OBIECTIVE SI ATRIBUTII
Art. 8. Scopul Federatiei Romane de Kaisendo este acela de valorificare a aptitudinilor individului intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie pentru realizarea de recorduri si obtinerea victoriei; acela de a aduna practicantii de Kaisendo din intreaga tara si de a dezvolta un spirit de prietenie si ajutor reciproc intre toate organizatiile sportive afiliate la Federatie.

8.1. Federatia Romana de Kaisendo va promova atat latura sportiva cat si cea educativa si spirituala. Pe plan sportiv, Federatia va duce o politica de marire a numarului de practicanti, dintre care sa fie selectati, prin intermediul campionatelor nationale, cei mai valorosi sportivi care sa reprezinte cu cinste Romania in competitiile internationale.
8.2. Federatia Romana de Kaisendo va organiza cursuri de pregatire si perfectionare atat pentru sportivi cat si pentru antrenori. Va colabora de asemenea cu celelalte federatii nationale si cu federatiile internationale pentru a organiza schimburi de informatii si organizarea de stagii de pregatire si perfectionare.

Art. 9. Obiectivele Federatiei Romane de Kaisendo sunt urmatoarele:

 • organizarea, conducerea si controlul entitatilor sportive componente ale Federatiei;
 • dezvoltarea si promovarea disciplinei Kaisendo pe intreg teritoriul tarii, in cadrul tuturor entitatilor sportive ce-si doresc acest lucru, fara nici un fel de discriminare pe motive politice, rasiale, religioase, sex sau varsta;
 • promovarea disciplinei Kaisendo prin intermediul echipelor reprezentative si cele ale cluburilor sportive aferente Federatiei, in competitiile interne si internationale;
 • dezvoltarea si statornicirea unor legaturi constante intre Federatie si structurile sportive afiliate, in cadrul unui sistem de gestiune democratica a activitatii bazat pe autonomie, incredere, transparenta, raspundere si loialitate;
 • elaborarea si organizarea regulamentului competitional intern prin care se asigura;
 • desfasurarea competitiilor locale, zonale si nationale, la toate categoriile de varsta si sex;
 • competitiile interne se vor desfasura dupa regulamentele proprii ale Federatiei iar cele internationale dupa regulamentele internationale;
 • organizarea procesului de selectie, formare, pregatire si perfectionare continua a sportivilor in concordanta cu cerintele necesare obtinerii de rezultate pe plan international;
 • perfectionarea continua a nivelului de calificare a specialistilor: antrenori, instructori , arbitri, etc, in colaborare cu institutiile autorizate;
 • dezvoltarea bazei materiale necesare desfasurarii tuturor activitatilor prezentate in obiectul de activitate (competitii, antrenamente, cercetare, pregatirea loturilor nationale, etc.);
 • reprezentarea si apararea intereselor Federatiei pe plan intern si international;
 • extinderea si imbunatatirea relatiilor de cooperare cu federatiile de specialitate din alte tari, precum si cu forurile europene si mondiale la care Federatia este afiliata;
 • colaborarea cu alte federatii, asociatii, fundatii sau organisme de specific (inclusiv societati comerciale) din tara sau strainatate, in vederea realizarii obiectului de activitate;
 • promovarea spiritului de fair-play in competitii si in salile de antrenament;
 • interzicerea folosirii substantelor dopante in activitatea sportiva si pedepsirea celor care le utilizeaza;
 • organizarea unor activitati de cercetare in domeniul Kaisendo cit si organizarea de seminarii, conferinte, cursuri pentru prezentarea rezultatelor acestor cercetari;
 • valorificarea de materiale sportive specifice domeniului Kaisendo cit si a celor nespecifice;
 • elaborarea si editarea de publicatii proprii privind activitatea Federatiei, producerea si valorificarea materialelor tehnice si publicitare legate de domeniul de activitate (casete video, compact discuri, reviste, carti, pliante, calendare, agende, tricouri, genti, etc.);
 • colectarea, prelucrarea si prezentarea pe diferite suporturi a informatiilor din domeniul sportului, cit si valorificarea acestora.
Art. 10. Atributiile Federatiei Romane de Kaisendo sunt urmatoarele:
 • elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a Federatiei si controleaza aplicarea acesteia de catre membrii afiliati;
 • organizeaza activitatile si competitiile sportive oficiale la nivel national, in baza normelor si regulamentelor adoptate potrivit prezentului statut si omologheaza rezultatele lor;
 • intocmeste calendarul sportiv intern si international al Federatiei si sprijina desfasurarea acestor activitati;
 • elaboreaza si adopta regulamente si norme de organizare, tehnice, financiare si de asigurare materiala pentru activitatea proprie;
 • organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor din cadrul Federatiei, privind formarea, perfectionarea continua, clasificarea si promovarea acestora pe baza unui regulament propriu de functionare;
 • elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor de performanta din cadrul loturilor nationale la competitiile internationale;
 • colaboreaza cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, si/sau cu institutiile din structurile acestuia, pentru formarea si perfectionarea specialistilor din cadrul Federatiei Romane de Kaisendo;
 • organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale cu caracter international care au loc pe teritoriul Romaniei, cu avizul M.E.C.T.S.;
 • organizeaza stagii de pregatire sustinute de catre persoane autorizate din tara si din strainatate, pentru sportivi, antrenori, arbitri;
 • intreprinde masuri pentru prevenirea, controlarea si sanctionarea folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor;
 • promoveaza spiritul de fair-play in competitii si in salile de antrenamente, militeaza pentru combaterea violentei si pentru folosirea tehnicilor invatate la antrenamente numai in cazuri de forta majora si pentru autoaparare;
 • administreaza si gestioneaza mijloacele financiare si materiale aflate in patrimoniu, in conformitate cu prevederile legale, ale statutului, regulamentelor si normelor interne;
 • stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor, contributiilor si penalitatilor care se aplica in activitatea Federatiei Romane de Kaisendo;
 • asigura mijloace financiare si materiale prin efort propriu, din activitati nepatrimoniale specifice activitatii sportive sau din activitati economice directe realizate in legatura cu obiectul de activitate al Federatiei Romane de Kaisendo;
 • exercita autoritatea disciplinara in domeniul sau de activitate in conditiile prevazute de Legea nr.69/2000 si in concordanta cu statutul si regulamentele proprii;
 • reprezinta, sustine si apara interesele Federatie, pe plan intern, in relatiile cu, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Comitetului Olimpic Roman, autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu alte institutii si organizatii, precum si pe plan international, in relatiile cu forurule mondiale si europene la care este afiliata, cu federatiile de profil din alte tari sau alte foruri internationale cu implicatii in domeniul de activitate al Federatiei.
10.1. Federatia Romana de Kaisendo elaboreaza si adopta, prin intermediul organelor sale, potrivit competentelor care le sunt atribuite in statut, urmatoarele documente:
 • Regulamentul de organizare si functionare a Federatiei Romane de Kaisendo;
 • Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Competitie;
 • Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Arbitraj;
 • Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Tehnice;
 • Regulamentul privind statutul si transferul sportivilor;
 • Regulamentul de disciplina;
 • Normele de clasificare sportiva;
 • Alte regulamente sau norme specifice necesare desfasurarii activitatii propuse.
Statutul, regulamentele, normele si hotararile emise si aprobate de catre organele Federatiei Romane de Kaisendo sunt obligatorii pentru toti membrii afilia?i, sportivi, antrenori, instructori, arbitri. Nerespectarea obliga?iilor stipulate constituie abatere disciplinar? ?i poate atrage aplicarea unor sanc?iuni disciplinare

CAPITOLUL III

MEMBRII FEDERATIEI, DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA, RESURSE PATRIMONIALE
Art. 11. Poate fi membru al Federatiei Romane de Kaisendo persoana fizica sau juridica care doreste sa contribuie prin activitatea sa la realizarea scopului federatiei, indeplineste conditiile prevazute in statut si isi manifesta aceasta dorinta printr-o Cerere de Aderare formulata in scris si printr-o Declaratia de acceptare si de respectare a Statutului Federatiei.
La aderare se percepe o taxa de inscriere al carui cuantum se stabileste de catre Adunarea Generala, la propunerea Biroului Federal.
Nu poate devenii membru al federatiei persoana fizica sau juridica care detine aceasta calitate in cadrul altei federatii ce are acelasi scop si aceleasi obiective.
11.1. Federatia poate avea in componenta sa, urmatoarele categorii de membri:
 • membrii fondatori - cei care au constituit federatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
 • membrii asociati - cei care se asociaza ulterior fondarii si contribuie moral si material la completarea patrimoniului federatiei;
 • membrii - cei care adera la Federatie dupa constituirea acesteia si o sprijina material si moral la realizarea scopului acesteia.
Art. 12. Retragerea membrilor din Federatie se poate face in urmatoarele conditii:
 • hotararea de retragere sa fie aprobata in prealabil cu minimum 2/3 din voturile Adunarii Generale a membrului afiliat respectiv;
 • hotararea de retragere sa fie transmisa Biroului Federal prin scrisoare recomandata sau inmanata de catre presedintele respectivei structuri sportive secretariatului Fedeartiei.
12.1. Cererea de retragere nu poate fi accepata decat daca membrul respectiv si-a achitat toate obligatiile financiare fata de Federatiei. Retragerea unui membru se consemneaza in Registrul de Procese verbale ale Biroului Federal si se aduce la cunostinta proximei Adunari Generale. Structura sportiva a carei retragere a fost consemnata de catre Biroul Federal isi pierde calitatea de membru al Federatiei si toate drepturile conferite de aceasta.
Art. 13. Dizolvarea unui membru se aproba de catre Adunarea Generala a acestuia, in conformitate cu propriul statut.
Dupa dizolvare, structura sportiva are obligatia sa transmita Biroului Federal al Federatiei hotararea de dizolvare in termen de maxim 5 zile de la adoptarea acesteia, care, la randul sau va informa Adunarea Generala a Federatiei.
Prin dizolvare, structura sportiva isi pierde automat calitatea de membru al Federatiei.
Art. 14. Daca un membru sau membru afiliat provizoriu al Federatiei incalca in mod grav si repetat statutul, regulamentele, hotararile si deciziile Federatiei, Biroul Federal poate sa-i suspende drepturile sau il poate exclude din Federatie. Un membru suspendat este privat de dreptul de vot in Adunarea Generala pana la ridicarea sanctiunii. Deasemenea, nu poate avea contacte privitoare la activitatea Federatiei.
Art. 15. Un membru poate fi exclus din Federatie pentru urmatoarele:
 • incalcarea grava a statutului, regulamentelor, hotararilor si deciziilor Federatiei;
 • ultragii grave la adresa Federatiei sau la adresa oricarui membru afiliat;
 • neindeplinirea obligatiilor financiare fata de Federatie timp de 2 ani consecutiv.
In cazurile de mai sus Biroul Federal poate adopta masura de excludere a membrului asociat sau afiliat in cauza cu o majoritate simpla de 2/3 din numarul membrilor. Membrii Federatiei care isi pierd aceasta calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al Federatiei.
Art.16. Pentru abateri grave oficialii pot fi exclusi din activitatea Federatiei de catre Biroul Federal. Aceasta hotarare se poate pronunta cu jumatate plus unul din voturile membrilor Biroului Fedral.
Art. 17. Anularea calitatii de membru
17.1. Calitatea de membru poate fi anulata in urmatoarele cazuri:
 • retragerea din Federatie;
 • dizolvarea structurii sportive;
 • excluderea membrului prin incalcarea statutului si regulamentelor Federatiei.
 • revocarea recunoasterii ca structura sportiva, potrivit legii, si in consecinta radierea din evidentele Federatiei - in urma adresei primita din partea M.E.C.T.S.;
 • dizolvarea Federatiei;
17.2. Orice Membru care doreste sa se retraga din Federtie va trimite o comunicare scrisa Secretariatului General. Calitatea sa de Membru va inceta imediat, dar nu se vor restitui taxele si cotizatiile de membru achitate in anul respectiv.
17.3. Radierea unui membru are loc in situatia in care s-a hotarat dizolvarea si lichidarea acestuia conform statutului propriu sau prevederilor 54 -71 din OUG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Membrul afiliat are obliga?ia s? transmit? Biroului Federal al Federatiei, prin scrisoare recomandat?, hot?rârea de dizolvare luat? de Adunarea General? a membrilor s?i, în termen de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia sau hotararea instantei in termen de 15 zile de la ramanerea definitiva si irevocabila. Masurile de mai sus trebuie sa fie comunicate si Registrului Sportiv al M.E.C.T.S. conform prevederilor legale in vigoare. Biroul Federal va informa Adunarea General? a Federatiei Romane de Kaisendo la proxima întrunire, cu privire la situatia in care se afla membrul afiliat respectiv (dizolvare-lichidare-radiere).
17.4. Excluderea unei structuri sportive intervine în urm?toarele situa?ii:
 • a) neindeplinirea timp de 2 ani consecutivi a obliga?iilor financiare asumate fa?? de Federatia Romana de Kaisendo.
 • b) neparticiparea la nicio competi?ie sau activitate a Federatiei Romane de Kaisendo timp de 2 ani consecutivi;
 • c) in cazul revocarii recunoasterii ca structura sportiva;
 • d) înc?lcarea grav? sau repetat? a Statutului Federatiei Romane de Kaisendo, a regulamentelor, normelor ?i hot?rarilor Federa?iei.
Pentru situa?iile prev?zute la art.17.4, lit. a) – c) excluderea opereaz? de drept. Excluderea se constat? de c?tre Biroul Federal al Federatiei care va informa Adunarea General? la proxima întrunire.
Pentru situa?ia prevazuta la lit.d) a art.17.4, excluderea unui membru afiliat al Federatiei Romane de Kaidendo, intervine în temeiul hot?rârii Adun?rii Generale, la propunerea motivat? a Biroului Federal, in conformitate cu hotararea organului disciplinar competent. În acest caz hot?rârea Adunarii Generale se pronun?? cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate de delega?ii cu drept de vot prezen?i la Adunarea Generala respectiv?.
Daca un membru exclus pentru motivul indicat la Art.17.4 lit.a) si b), doreste sa se reafilieze la Federatia Romana de Kaisendo, acesta va formula o noua cerere de afiliere care va parcurge toate etapele stabilite la Art.23.
Art. 18. Membrii asociati:sunt structurile sportive care sunt posesoare ale Certificatului de Identitate Sportiva si care au primit din partea Biroului Federal aprobarea de afiliere provizorie.
18.1. Drepturile membrilor asociati:
 • pot participa la toate activitatile Federatiei ca membrii asociati fara a putea lua parte insa la actul decizional in nici una din componentele acestuia pe o perioada de doi ani de la acceptarea in cadrul Federatiei.
 • la terminarea stagiului de doi ani poate solicita in scris acceptarea ca Membru.
18.2. Obligatiile membrilor afiliati provizoriu sunt continute de art.22.
18.3. Pierderea calitatii de membru afiliat provizoriu are loc in conditiile prevazute de art.17.
Art. 19. Un membru asociat poate obtine statutul de Membru numai cu aprobarea Adunarii Generale a Federatiei. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca se stabilesc de catre Adunarea Generala si se vor regasi in Regulamentul de organizare si functionare al Federatiei.
Art. 20. Orice modificare survenita in actul constitutiv si in statutul unei structuri sportive trebuie notificata M.E.C.T.S. si Federatiei Romane de Kaisendo in termen de maxim 30 zile de la data pronuntarii sentintei definitive a instantei judecatoresti. Nerespectarea acestei prevederi conduce la suspendarea temporara a Certificatului de Identitate Sportiva de catre M.E.C.T.S. si implicit suspendarea temporara din Federatie.
Art. 21. Drepturiile membrilor sunt urmatoarele:
Membrii si membrii asociati:
 • sa exercite competentele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele si hotararile Federatiei;
 • sa exercite autonom atributiile stabilite prin statutul si regulamentele proprii, in limitele lor de competenta si fara a incalca autoritatea Federatiei Romane de Kaisendo;
 • sa participe la competitiile oficiale nationale si internationale organizate de Federatie;
 • sa participe la competitii internationale cu acordul Federatiei;
 • sa aiba reprezentanti si sa participe in Adunarea Generala a Federatiei, sa-si exercite dreptul la vot, sa fie alesi in organele Federatiei;
 • sa prezinte propuneri Biroului Federal si Adunarii Generale, sa initieze proiecte si sa participe activ la elaborarea hotararilor;
 • sa fie informati despre activitatea si rezultatele Federatiei.
Membrii fondatori au drept de veto in rest drepturile lor sunt aceleasi cu cele ale celorlalti membri.
Art. 22. Obligatiile tuturor membriilor sunt:
 • de a respecta Carta Olimpica a Comitetului Olimpic International si de a afisa nobilul spirit olimpic;
 • sa recunoasca si sa respecte prevederile prezentului statut, ale regulamentelor, normelor si hotararilor Federatiei;
 • sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul Federatiei, precum si oficialilor acesteia;
 • sa-si achite integral si la termenele stabilite taxele si cotizatiile fata de Federatie;
 • sa asigure preluarea obligatiilor pentru membrii lor individuali (sportivi, antrenori, arbitri) fata de Federatie;
 • sa permita controlul dispus de Federatie prin organul fiscal in drept.
 • sa garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere;
 • sa pledeze pentru sportivitate si fair-play in timpul competitiilor si antrenamentelor;
 • sa obtina acordul Federatiei pentru organizarea si participarea la competitii sportive interne si internationale; acest acord va fi dat in scris de catre Biroul Federal.
Art. 23. RESURSELE PATRIMONIALE
23.1. La data constituirii FEDERA?IEI ROMÂNE de KAISENDO resursele patrimoniale sunt alcatuite din aportul in bani al asociatilor fondatori fiind in valoare de 3000 Ron.
Patrimoniul Federatiei se compune din bunuri mobile, imobile, mijloace banesti si titluri de valoare provenite din donatii, legate, subventi, fonduri colectate din tara si strainatate de la persoane fizice si juridice. Patrimoniul initial se completeaza cu venituri din contributiile membrilor-asociati, cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor sustinatori, sponsorizari, subventii, donatii legate si alte contributii in bani si/sau in natura, de la persoane fizice si juridice, in conformitate cu prevederile legii.
23.2. Donatiile si legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, drepturi de proprietate, actiuni, titluri de valoare si alte creante. Donatiile si legatele vor fi inscrise in Registrul de Donatii.
Donatiile si legatele pot fi neconditionate sau conditionate (dar in concordanta cu scopul si activitatea Federatiei). Federatia poate refuza orice donatie sau legat oferit in termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut.
In cazul in care donatorul sau sponsorul doreste ca donatia sau legatul sa fie folosite pentru a finanta un anumit program al Federatiei, pentru un premiu sau o bursa, se poate stipula ca donatia sa poarte numele s?u sau orice alt nume. Donatorii vor lua cunostinta de modul de utilizare a bunurilor si valorilor donate prin editarea unui Raport anual al Federatiei care va prezenta aceste date.

CAPITOLUL IV

AFILIEREA STRUCTURILOR SPORTIVE
Art. 24. In conformitate cu prevederile Legii nr. 69 /2000 si a Regulamentului de aplicare a acesteia, la Fedratia Romana de Kaisendo se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridica legal constituite si recunoscute oficial prin inscrierea in Registrul Sportiv tinut de Ministerul Cercetarii, Tineretului si Sportului si dobandirea Certificatului de Identitate Sportiva.
24.1. Aceste structuri sportive pot fi :
 • Cluburi Sportive persoane juridice de drept privat;
 • Cluburi Sportive persoane juridice de drept public;
 • Asociatii Judetene si a Municipiului Bucuresti;
Asociatiile Sportive constituite ca structuri sportive fara personalitate juridica potrivit legislatiei in vigoare si oficial recunoscute, se pot afilia numai la o Asociatie Judeteana legal constituita, si afiliata la Federatia Romana de Kaisendo.
24.2. Afilierea structurilor sportive se va face pe baza de cerere tip emisa de Federatia Romana de Kaisendo. Cererea contine, sub sanctiunea nulitatii:
 • Numarul de identificare;
 • Certificatul de identitate sportiva- nr.si data emiterii;
 • Denumirea structurii sportive;
 • Sediul; judetul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail;
 • Organe de conducere si administrare;
 • Culorile clubului;
 • Data, semnatura, stampila.
24.3. La cerere se anexeaza urmatoarele inscrisuri doveditoare:
 • actul constitutiv si statutul, autentificate;
 • copie de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice, de pe incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in cazul structurilor sportive cu personalitate juridica;
 • copie legalizata de pe Certificatul de Identitate Sportiva;
 • copie legalizata de pe Certificatul de inscriere in Registrul national al persoanelor juridice, in cazul structurilor sportive persoane juridice fara scop patrimonial;
 • copie legalizata de pe Certificatul de inmatriculare in Registrul comertului, in cazul societatilor comerciale sportive pe actiuni;
 • dovada sediului;
 • dovada patrimoniului.
 • dovada achitarii taxei de afiliere si a celorlalte taxe aferente bunei desfasurari a activitatii in cadrul Federatiei.
24.4. In situatia indeplinirii conditiilor statutare, Biroul Federal hotaraste afilierea provizorie pe care o supune spre ratificare primei Adunari Generale, care decide afilierea definitiva, in urma careia structura sportiva devine membra a Federatiei Romane de Kaisendo.
Biroul Federal poate cere relatii, recomandari sau verifica activitatea unor personae sau structuri sportive afiliate sau provenite de la alte organizatii sau Federatii cu scopul de a cunoaste nivelul de seriozitate si de proferionalism de care au dat dovada acestea.
In cazul in care se constata ca aceste persoane sau structuri sportive au avut antecedente comportamentale sau de incalcari ale statutelor sau regulamentelor organizatiilor sau Federatiilor din care provin, Biroul Federal poate refuza prin decizie proprie, afilierea persoanei sau structurii sportive in cauza.

CAPITOLUL V

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE FEDERATIEI
Art. 25. Organele de conducere, administrare si control ale Federatiei sunt:
 1. Adunarea Generala;
 2. Biroul Federal;
 3. Cenzor.
Art. 26. Adunarea Generala
Adunarea Generala este forul de conducere al Federatiei si este alcatuita din totalitatea membrilor Federatiei.
Norma de reprezentare este de cate un delegat cu drept de vot din partea fiecarei structuri sportive afiliate.
Delegatii se vor prezenta la Adunarea Generala cu delegatie scrisa si stampilata emisa de structura sportiva afiliata.
Numai delegatii prezenti si abilitati sa voteze vor putea decide asupra chestiunilor supuse la vot.
Votul prin corespondenta sau prin imputernicire nu este admis. Exceptie fac cazurile care pot fi asimilate fortei majore dovedite.
Art. 27. Sedintele Adunarii Generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala ordinara se intruneste o data pe an, in primul trimestru, iar cea extraordinara, ori de cate ori este necesar. Adunarea Generala are drept de control permanent asupra Biroului Federal si a Cenzorului.
Art. 28. Convocarea membrilor la sedintele Adunarii Generale Ordinare se face de catre Biroul Federal prin orice mijloace (scrisoare recomandata cu confirmare de primire, e-mail, telefon, fax), cu cel putin 30 de zile inaintea datei fixate pentru sedinta.
Convocarea va cuprinde data, ora si locul desfasurarii, ordinea de zi – cu mentionarea expresa a temelor ce vor fi dezbatute;
 • daca pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea si/sau completarea Statutului, convocarea trebuie sa cuprinda si textul integral al acestora;
 • propunerile si cererile ce se doresc a fi incluse in ordinea de zi a Adunarii Generale trebuie sa fie transmise de catre membrii afiliati sau Biroul Federal cu cel putin 15 zile inaintea desfasurarii adunarii la secretariatul general al Federatiei;
 • pot fi dezbatute, in caz de urgenta, si problemele prezentate dupa termenul mentionat, daca acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri anterioare cu conditia ca aceasta hotarare sa se ia de 2/3 din numarul membrilor prezenti.
Art. 29. Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Biroul Federal, ori de cate ori este nevoie, in urma solicitarilor scrise a cel putin 2/3 din numarul membrilor asociati.
Sedinta Adunarii Generale Extraordinare trebuie programata in termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii; convocarea membrilor va cuprinde data, ora, locul si ordinea de zi, care va include numai temele pentru care a fost convocata adunarea.
Art. 30. Adunarea Generala este statutar constituita si are putere de decizie in prezenta a jumatate plus unu sau cu 2/3 din numarul delegatilor cu drept de vot desemnati de membrii asociati sa participe la aceasta. In cazul in care se constata ca Adunarea Generala nu are putere de decizie si nu dobandeste aceasta competenta in maximum doua ore de la inceperea sedintei, ea poate fi reconvocata intr-un interval de 30 zile. In acest caz, adunarea se va desfasura si va avea putere de decizie indiferent de numarul membrilor prezenti.
Art. 31. Hotararile Adunarii Generale se iau in mod valabil, prin vot, de catre jumatate plus unu din totalitatea membrilor afiliati.
31.1. In cazul Adunarii Generale reprogramate, hotararile se iau in mod valabil, prin votul a jumatate plus unu din numarul membrilor asociati prezenti.
31.2. Pe cale de exceptie, hotararile cu privire la alegerea membrilor organelor de conducere si control ale Federatiei, la modificarile si completarile aduse statutului, la schimbarea si/sau dizolvarea Federatiei, se vor lua in cazurile susmentionate, in mod valabil, de catre 2/3 din numarul membrilor, fie total, fie numai al celor care au raspuns convocarii secunde, dupa caz.
31.3. Hotararile se adopta prin vot deschis sau secret (buletin de vot), in raport cu modalitatea adoptata de Adunarea Generala.
Propunerile vor fi supuse la vot in ordinea in care au fost prezentate. Daca pentru aceeasi problema exista mai mult de doua propuneri, ele sunt supuse succesiv votarii si fiecare delegat poate vota numai pentru una dintre propuneri.
Votarea prin vot deschis se poate face prin apel nominal cand cererea in acest sens este acceptata de majoritatea simpla a voturilor delegatilor cu drept de vot prezenti la adunare.
Nimeni nu este constrans sa voteze.
Art. 32. Adunarea Generala de alegeri se desfasoara din 5 in 5 ani. Propunerile nominale pentru functiile eligibile se vor depune la sediul Federatiei cu minim 15 zile inaintea desfasurarii Adunarii Generale de alegeri.
 • Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Daca pentru o functie exista un singur candidat, alegerea se poate face si prin vot deschis.
 • Distribuirea si numararea buletinelor de vot se face de catre Comisia de Validare.
 • Numarul buletinelor de vot eliberate va fi anuntat de Presedintele Comisiei de Validare inainte de numararea voturilor. Daca numarul buletinelor returnate este egal sau mai mic decat numarul buletinelor eliberate, votul este validat. In caz contrar, votul va fi anulat si se va proceda la o alta votare.
 • Pentru stabilirea rezultatului votarii se vor lua in calcul numai buletinele valabile returnate.
 • Buletinele necompletate si anulate nu intra in calcul.
Art. 33. Functiile supuse alegerii Adunarii Generale sunt:
33.1. Presedintele Federatiei Romana de Kaisendo: va fi desemnat prin vot secret de catre Adunarea Generala Ordinara de Alegeri a Federatiei si are mandat pentru o perioada de 5 ani. Mandatul poate fi reinnoit.
Pentru alegerea Presedintelui Federatiei, membrii asociati vor depune propuneri nominale la secretariatul Federatiei cu cel putin 15 zile inainte de data la care este convocata Adunarea Generala de alegeri;
Propunerile pentru functia de Presedinte trebuie sa fie insotite de programe scrise ale fiecarui candidat privind obiectivele pe care doreste sa le realizeze pe perioada mandatului
Pentu alegerea Presedintelui Federatiei este necesara obtinerea majoritatii simple (jumatate plus unu) a voturilor exprimate si validate. In cazul in care nici unul dintre candidati nu obtine numarul necesar de voturi, scrutinul se va repeta, buletinul de vot cuprinzand candidatii clasati pe primele doua locuri dupa primul tur. In caz de egalitate de voturi scrutinul se va repeta, castigand candidatul care are un numar mai mare de voturi.
In cazul in care exista o singura propunere pentru functia de Presedinte al Federatiei si in urma primului tur de scrutin aceasta nu a obtinut majoritatea simpla a voturilor valabil exprimate si validate, se vor face noi propuneri si se va respecta aceeasi procedura de votare.
Daca Presedintele Federatiei isi inceteaza activitatea sau nu isi poate exercita atributiile, Vicepresedintele,va prelua atributiile Presedintelui cel mult pana la Adunarea Generala urmatoare. In acest caz, Adunarea Generala va alege un nou Presedinte conform prezentului statut.
33.2. Vicepresedintele, va fi desemnati prin vot, de catre Adunarea Generala, in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute; pentru a fi ales, candidatul trebuie sa obtina jumatate plus unu din numarul voturilor exprimate si validate. Mandatul acestuia este de 5 ani si poate fi reinnoit.
33.3. Secretarul General, este propus de Presedintele federatiei si este validat de Adunarea Generala cu jumatate plus unu din numarul voturilor exprimate si validate. Mandatul acestuia este de 5 ani si poate fi reinnoit.
33.4. Cenzorul
Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor prin alegere de catre Adunarea Generala.
In realizarea competentei sale, cenzorul:
 • a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Federatiei;
 • b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
 • c) elaboreaza regulamentul propriu, intern de functionare;
 • d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala pe linie de finante.
Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare si functionare a cenzorului. Membrii Biroului Federal nu pot fi cenzori. Mandatul cenzorului este pentru o perioada de 4 ani.
Art. 34. Biroul Federal
Biroul Federal este format din 7(sapte) persoane si include:
 • Presedintele;
 • Vicepresedintele
 • Secretarul General
 • Directorul tehnic
 • 3 membrii.
Se aleg prin vot secret de catre Adunarea Generala, in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute de catre persoanele nominalizate pentru functiile enumerate mai sus.
Mandatul acestora este de 5 ani si poate fi reinnoit.
34.1. Directorul Tehnic nu este ales de Adunarea Generala, ci este desemnat de catre Presedinte dintre cei mai buni instructori, cu cele mai bune cunostintele in domeniul Kaisendo si cu gradul minim de 3 Dan.
34.2. Pot fi membri ai Biroului Federal persoanele cu cetatenie romana, majore, beneficiind de toate drepturile civile politice, care sunt membrii ai Federatiei si nu au suferit condamnari penale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara Federatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa. Membrii Biroului Federal care isi incheie mandatul pot fi realesi. Biroul Federal se intruneste in sedinta ordinara lunar, sau de cate ori este necesar. Presedintele Federatiei este si Presedintele Biroului Federal.
34.3. Hotararile Biroului Federal sunt valabile numai daca sunt adoptate cu majoritate simpla (jumatate plus unu) a voturilor membrilor prezenti la sedinta, cu conditia ca numarul acestora sa fie minim jumatate plus unul din numarul total al membrilor Biroului Federal. In caz contrar, Biroul Federal nu poate lua hotarari.
La fiecare sedinta a Biroului Federal se întocmeste un proces verbal in care se inscriu problemele dezbatute si hotararile adoptate, pe care il semneaza membrii prezenti. Procesele verbale se consemneaza intr-un registru cu file numerotate si se pastreaza la Secretariatul Federatiei. Se pot folosi si reportofoane sau alte mijloace de inregistrare, situatie in care casetele si benzile se inventariaza si se pastreaza la Federatie ca documente oficiale.
Sedintele Biroului Federal nu sunt publice.
34.4. Membrii Biroului Federal care pe parcursul unui an calendaristic nu participa la cel putin jumatate din numarul sedintelor acestuia, isi pierd calitatea de membru, urmand ca la prima Adunarea Generala sa fie inlocuiti.
Art. 35. Conditii pentru depunerea candidaturii pentru Presedinte, Vice-Presedinti si membrii in Biroul Federal
35.1. Presedintele:
 • Sa fie propus de o structura sportiva, afiliata la F.R.Kaisendo;
 • Sa aiba cetateania Romana;
 • Sa aibe studii superioare de lunga durata;
 • Sa nu fi suferit condamnari pentru fapte penale;
 • Sa aiba experienta manageriala in sport;
 • Sa fie membru al F.R.Kaisendo de minim 8 ani;
 • Sa aiba minirn 10 ani de experienta in managementul unei structuri sportive afiliata la F.R.Kaisendo.
 • Sa aibe minim gradul 5 Dan in sistem;
 • Sa fie agreat de Federatia Internationala.
35.2. Vice-Presedinti:
 • Sa fie propus de o structura sportiva, afiliatala F.R.Kaisendo;
 • Sa aiba cetatenia Romana;
 • Sa aibe studii superioare de lunga durata;
 • Sa nu fi suferit condamnari pentru fapte penale;
 • Sa aiba experienta manageriala in sport;
 • Sa fie membru al F.R.Kaisendo de minim 6 ani;
 • Sa aiba minirn 8 ani de experienta in managementul unei structuri sportive afiliata la F.R.Kaisendo.
35.3. Membrii in Biroul Federal:
 • Sa fie propus de o structura sportiva, afiliata la F.R.Kaisendo;
 • Sa aiba cetatenia Romana;
 • Sa aiba minim studii medii;
 • Sa nu fi suferit condamnari pentru fapte penale;
 • Sa aiba minim 6 ani de practica intr-un club afiliat la F.R.Kaisendo;
 • Sa aiba minirn 4 ani de experienta in managementul unei structuri sportive afiliata la F.R.Kaisendo.
Art. 36. Presedinte de Onoare sau Membru de Onoare
Adunarea Generala poate acorda, prin vot deschis, titlul de "Presedinte de Onoare“ sau "Membru de Onoare” persoanelor cu contributii meritorii in dezvoltarea, promovarea si sprijinirea activitatii cuprinse in obiectul de activitate al Federatiei.
Nominalizarile in acest sens vor fi facute de catre Biroul Federal.
Presedintii de Onoare si Membrii de Onoare au dreptul sa participe la Adunarile Generale fara drept de vot.
Presedintii de Onoare pot participa la sedintele Biroului Federal fara drept de vot.
Art. 37. Atributiile Adunarii Generale:
37.1. Adunarea Generala are urmatoarele atributiuni:
 • Aproba Statutul si Actul Constitutiv al Federatiei, modificarile si/sau completarile acestora.
 • Aproba programe si planuri de dezvoltare pe termen lung in domeniul de activitate al Federatiei.
 • Aproba cuantumul cotizatiilor si taxelor percepute de Federatie.
 • Aproba planurile anuale de activitate si bugetele de venituri si cheltuieli ale Federatiei.
 • Aproba calendarul competitional intern si international al Fedearatiei;
 • Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Federatiei.
 • Alege Presedintele Federatiei si confirma validarea alegerilor desfasurate pentru desemnarea Vicepresedintelui si membrilor Biroului Federal.
 • Alege Cenzorii;
 • Aproba raportul privind activitatea Biroului Federal, bilantul contabil, executia bugetara, raportul Cenzorului ;
 • Decide, in ultima instanta, asupra afilierii, suspendarii si excluderii membrilor Federatiei.
 • Hotaraste in legatura cu dizolvarea Federatiei si lichidarea patrimoniului, conform legii.
 • Aproba Procesul Verbal oficial al Adunarii Generale.
 • Aproba afilierea structurilor sportive si dobandirea calitatii de membru a Federatiei.
 • Indeplineste orice alte atributii, in conformitate cu prevederile prezentului statut.
37.1. Procesul Verbal al Adunarii Generale semnat de persoanele desemnate sa-l intocmeasca, se pastreaza la Secretariatul Federatiei.
Hotararile Adunarii Generale devin operante si obligatorii pentru Federatie si membrii sai dupa 15 zile de la data adoptarii lor, daca nu exista o alta hotarare a Adunarii Generale in acest sens.
Art. 38. Cheltuielile de participare a reprezentantilor cluburilor la Adunarea Generala (transport,cazare,diurna), sunt suportate de catre cluburi.
Art. 39. Atributiile Biroului Federal.
39.1. Biroul Federal are urmatoarele atributii:
 • Actioneaza pentru indeplinirea hotararilor Adunarii Generale si respectarea de catre toti membrii Federatiei a Statutului si Regulamentelor acesteia.
 • Adopta Regulamentul de Organizare si Functionare a Federatiei, atunci cand este mandatat de catre Adunarea Generala.
 • Aproba statutul si transferul sportivului de performanta.
 • Aproba normele de Clasificare Sportiva, Statutele si Regulamentele Asociatiilor Judetene, precum si alte acte normative privind activitatea Federatiei, cu exceptia celor care intra in competenta Adunarii Generale.
 • Aproba afilierea Federatiei la forurile internationale.
 • Adopta calendarul competitional intern si international; organizeaza competitiile interne de nivel national; aproba omologarea rezultatelor finale ale competitiilor interne ale Federatiei.
 • Aproba numirea antrenorilor echipei nationale, componenta nominala a colectivelor tehnice si a lotului national pe baza propunerilor conducatorilor de cluburi, precum si planurile de pregatire in baza carora se desfasoara activitatea acestora.
 • Aproba componenta delegatiilor care urmeaza sa participe la competitiile internationale, la propunerea Antrenorului Federal si reprezentantilor cluburilor.
 • Aproba regulamentele competitiilor interne, care sunt intocmite in baza regulamentelor Federatiilor internationale.
 • Aproba structura si componenta nominala a comisiilor centrale ale Federatiei, precum si suspendarea sau eliberarea din functie a membrilor respectivelor comisii; coordoneaza activitatea acestora, avand competente de a desfiinta hotararile lor si de a lua decizii noi, ca ultima instanta de recurs.
 • Propune cuantumul taxelor si contributiilor aferente bunei activitati a Federatiei si le supune aprobarii Adunarii Generale.
 • Propune de asemenea aprobarii Adunarii Generale, cuantumul penalitatilor ori sanctiunilor ce se aplica incalcarilor statutare.
 • Aproba desemnarea reprezentantilor Federatiei in organismele internationale sau care participa la congrese sau intalniri internationale.
 • Prezinta spre aprobare Adunarii Generale raportul de activitate pe anul precedent, executia bugetara si bilantul contabil.
 • Propune si prezinta spre aprobare Adunarii Generale proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli si proiectul anual de activitate al Federatiei
 • Aproba organigrama Federatiei si politica sa de personal.
 • Aproba normele financiare proprii, normele privind drepturile de deplasare in lei sau in valuta ale sportivilor, antrenorilor, oficialilor , si alte drepturi banesti pentru acestia (salarii, indemnizatii, premii, prime, etc), sau alte venituri proprii.
 • Aproba recompense sau scutiri de taxe pentru membrii.
 • Elaboreaza si prezinta spre aprobare Adunarii Generale programele de dezvoltare a bazei materiale a Federatiei.
 • Aproba acte juridice si contracte care angajeaza Federatia;
 • Controleaza activitatea cluburilor afiliate la federatie;
 • Aproba afilierea provizorie a structurilor sportive.
 • Decide adoptarea masurilor menite sa asigure buna desfasurare a activitatii Fedeartiei, in conditiile respectarii prevederilor Statutului si a Regulamentelor Federatiei.
 • Elaboreaza si prezinta spre aprobare Adunarii Generale, strategia generala de organizare si dezvoltare a activitatii pe 5 ani.
 • Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite in Adunarea Generala.
39.2. In cazurile in care se constata incalcarea grava a legilor, prevederilor Statutului si Regulamentelor Federatiei, precum si Statutului si Regulamentelor proprii de catre organe de conducere ale membrilor afiliati sau persoane din cadrul acestora, Biroul Federal este autorizat sa dispuna suspendarea sau revocarea celor in cauza si organizarea de noi alegeri.
Hotararile Biroului Federal intra in vigoare la termenul stabilit de acesta.
Art. 40. Atributiile Presedintelui
 • Presedintele reprezinta si angajeaza legal Federatia in relatiile cu autoritatile publice romane, cu Federatiile nationale si internationale.
 • Conduce activitatea Biroului Federal si prezideaza Adunarile Generale.
 • Stabileste impreuna cu Secretarul General data si ordinea de zi, precum si documentele care se prezinta in sedintele Biroului Federal.
 • Reprezinta Federatia in relatiile cu autoritatile publice, cu forurile similare din alte tari, cu Federatiile internationale, cu persoane fizice si juridice romane si straine in limita mandatului acordat de Biroul Federal.
 • Asigura aplicarea si respectarea in intreaga activitate a Federatiei a legislatiei in vigoare, a normelor generale stabilite de M.E.C.T.S, a statutului si reglementarilor adoptate de Federatie in domeniul coordonat.
Art. 41. Atributiile Vicepresedintelui
Vicepresedintele colaboreaza direct cu Presedintele Federatiei si preia prerogativele acestuia in cazul in care Presedintele isi inceteaza activitatea sau nu isi poate exercita atributiile pentru o anumita perioada de timp. Vicepresedintele, va prelua atributiile Presedintelui cel mult pana la Adunarea Generala urmatoare. In acest caz, Adunarea Generala va alege un nou Presedinte conform prezentului statut.
Art. 42. Atributiile Secretarului General
 • Secretarul General organizeaza si coordoneaza activitatea Federatiei in scopul aplicarii hotararilor Adunarii Generale si ale Biroului Federal, a prevederilor, programelor si planurilor de activitate aprobate pentru domeniul coordonat in limita prevazuta de prezentul statut;
 • Stabileste impreuna cu Presedintele, data si ordinea de zi a sedintelor Biroului Federal, pregateste materialele si lucrarile ce urmeaza a fi prezentate in sedinte;
 • Organizeaza controlul si sprijinirea activitatii loturilor reprezentative si a entitatilor afiliate, prezentand Biroului Federal concluzii si propuneri pentru optimizarea activitatii sportive a acestora;
 • Coordoneaza si sprijina activitatea comisiilor de specialitate;
 • Supune aprobarii Biroului Federal propuneri referitoare la:
  • 1. programele si planurile de activitate;
  • 2. proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, situatia periodica a executiei bugetare si a asigurarii materiale a activitatii Federatiei;
  • 3. componenta nominala a delegatiilor care se deplaseaza in strainatate;
  • 4. indemnizatii si alte recompense pentru sportivi, specialisti sau colaboratori;
  • 5. bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare actiune programata a Federatiei.
 • Organizeaza si coordoneaza activitatea personalului salariat din subordine;
 • Reprezinta Federatia în raporturile cu autoritatile publice centrale si locale, cu persoane fizice sau juridice romane sau straine in lipsa Presedintelui.
 • Semneaza documentele specifice pentru activitatea membrilor Federatiei.
 • Realizeaza legatura functionala cu compartimentele de specialitate din M.E.C.T.S.
 • Colaboreaza cu Directiile Judetene pentru Tineret si Sport si a mun. Bucuresti, institutii educationale cu profil sportiv, alte institutii sau organizatii.
Art. 43. Atributiile Cenzorului
 • Verifica modul de administrare a patrimoniului Federatiei, intocmeste rapoarte pe care le prezinta Adunarii Generale;
 • Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala;
Poate participa fara drept de vot la sedintele Biroului Federal. Regulamentul intern de Organizare si Functionare a cenzorului se va elabora de membrii comisiei de specialitate si se va aproba de catre Adunarea Generala.

CAPITOLUL VI

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE FEDERATIEI
Art. 44. Pentru indeplinirea atributiilor sale, Biroul Federal aproba componenta comisiilor de specialitate ale Federatiei ca organe de lucru, specializate pe domenii de activitate. Ele sunt subordonate Biroului Federal. Aceste comisii sunt:
 • Comisia de Competitii;
 • Comisia de Arbitraj;
 • Comisia Tehnica (clasificare a sportivilor, acordare si omologare grade);
 • Colegiul Antrenorilor;
Organizarea, atributiile si competentele colegiilor si comisiilor de specialitate se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Federatiei si prin Regulamentele proprii fiecarii comisii.

CAPITOLUL VII

PERSONALUL SALARIAT AL FEDERATIE
Art. 45. Incadrarea si salarizarea personalului in cadrul Federatiei Romane de Kaisendo se face potrivit legislatiei in vigoare. Fondurile aferente salarizarii personalului Federatiei sunt din venituri proprii. Personalul salariat al Federatiei incheie contracte individuale de munca cu Presedintele Federatiei.

CAPITOLUL VIII

ASOCIATIILE JUDETENE SI ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI DE KAISENDO
Art. 46. Asociatiile Judetene de Kaisendo si a Municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii de Kaisendo din componenta Federatiei Romane de Kaisendo, la nivelul fiecarui judet.
Asociatiile Judetene de Kaisendo sunt constituite din sectiile cluburilor si asociatiilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea. Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca asociatii fara scop lucrativ. La nivelul fiecarui judet se poate constitui, numai cu acordul Federatiei Romane de Kaisendo, o singura Asociatie Judeteana de Kaisendo. Obiectivele, drepturile si indatoririle Asociatiilor Judetene decurg din statutul si regulamentele Federatiei. Respectarea statutului si regulamentelor Federatiei este obligatorie pentru Asociatiile Judetene si pentru membrii care le compun. Directiile pentru Tineret si Sport Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, recunosc si sprijina Asociatiile Judetene de Kaisendo si ale Municipiului Bucuresti.
Art. 47. Principalele atributii ale Asociatiilor Judetene de Kaisendo, sunt:
 • elaboreaza programe de dezvoltare si promovare a activitatii Federatiei la nivelul judetului;
 • stabilesc calendarul sportiv judetean, in raport cu cel national elaborat de Federatie;
 • organizeaza, conduc si controleaza sistemul competitional judetean si omologheaza rezultatele;
 • colaboreaza cu DTSJ, cu autoritatile Administratiei Publice locale, cu alti factori interesati in vederea dezvoltarii bazei materiale destinate practicarii Kaisendo;
 • asigura si administreaza mijloacele financiare si materiale proprii conform prevederilor legale ale statutului, regulamentelor si normelor proprii;
 • exercita autoritatea disciplinara asupra activitatii Kaisendo la nivel judetean in conformitate cu statutul si regulamentele Federatiei, precum si cu prevederile statutului si regulamentelor proprii.
Membrii afiliati ai unei Asociatii Judetene de Kaisendo, care nu au personalitate juridica, sunt reprezentati la Adunarea Generala a Federatiei de catre delegatul asociatiei.

CAPITOLUL IX

LIGILE PROFESIONISTE DE KAISENDO
Art. 48. Activitatea profesionista in domeniul Kaisendo se desfasoara in conformitate cu regulamentul ligilor profesioniste. Organizarea competitiilor profesioniste de Kaisendo se va face numai prin liga profesionista. Liga se vor constitui prin asocierea cluburilor profesioniste de Kaisendo din cadrul Federatiei, putandu-se constitui o singura liga, in conditiile Legii nr.69/2000.

CAPITOLUL X

MIJLOACELE FINANCIARE SI MATERIALE
Art. 49. Veniturile, indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura ale Federatiei sunt cuprinse intr-un buget propriu.
49.1. Administrarea bugetului de venituri si cheltuieli se va face astfel:
 • potrivit competentelor stabilite in statutul si regulamentele Federatiei si in conformitate cu prevederile normelor proprii in materie aprobate de Biroul Federal;
 • potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti, pentru sumele acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea programelor Federatiei, ca structura sportiva fara scop lucrativ, de utilitate publica;
49.2. La capitolul venituri, bugetul anual cuprinde:
 • venituri proprii, precum si sume destinate finantarii unor programe sportive de utilitate publica;
 • sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea pe baza de programe a Federatiei, in calitatea sa legala de structura sportiva de drept privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica;
 • alte surse;
49.3. Bugetul anual se aproba de Adunarea Generala a Federatiei.
49.4. Exercitiul financiar al Federatiei se desfasoara pe parcursul unui an fiscal, in perioada 01.Ian. - 31 Dec. a fiecarui an, intocmindu-se un bilant contabil anual;
 • in conformitate cu prevederile legii, Federatia este scutita de impozite si taxe locale.
 • soldurile anuale rezultate din executia bugetara se reporteaza in anul urmator.
Federatia, care este o structura sportiva cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, este scutita de impozitul pe profit atunci cand utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa in scopul realizarii obiectivelor pentru care a fost autorizata, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotari, precum si alte cheltuieli de functionare.
Art. 50. Surse de finantare
50.1. Sursele de finantare si baza materiala a Federatiei sunt constituite in conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000.
50.2. Veniturile obtinute provin din:
 • sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu organele administratiei publice centrale si/sau locale, dupa caz;
 • cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
 • cotizatii, taxe, penalitati, potrivit prevederilor statutului si regulamentelor proprii;
 • taxe din transferul sportivilor;
 • donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;
 • venituri obtinute din activitati economice realizate in scopul si obiectul de activitate al Fedeartiei;
 • alte venituri, in conditiile legii.
50.3. Federatia poate detine in proprietate, in administrare directa, in folosinta si/sau prin inchiriere mijloace materiale necesare activitatii sale: imobile, baze si terenuri sportive, constructii si spatii pentru activitati sportive, instalatii si dotari specifice, mijloace de transport, spatii de cazare si masa pentru sportivi.
50.4. Federatia poate primi in folosinta cu caracter gratuit, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul unitatilor administrativ-teritoriale.
50.5. Dobandirea si administrarea mijloacelor financiare si materiale ale Fedeartiei se va face in conditiile legii.
50.6. Federatia poate dispune de bunurile aflate in proprietatea sa si poate incheia contracte de imprumut cu conditia ca aceste acte juridice sa fie incheiate pentru realizarea obiectului sau de activitate.
50.7. Federatia are organisme proprii de administrare si gestionare a bugetului si patrimoniului constituite conform legii, a statutului si regulamentelor proprii.
50.8. Federatia se supune verificarilor financiare potrivit legii si statutului propriu organelor in drept.
50.9. Federatia detine in exclusivitate:
 • dreptul de folosinta asupra siglei si emblemei proprii;
 • dreptul asupra imaginii individuale sau de grup a sportivilor sai atunci cand acestia participa la competitii in numele Federatiei;
 • drepturile de reclama, de publicitate si transmisii radio/ televizate la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa.
Aceste drepturi pot fi cesionate de catre Federatie in conditiile legii.
Art. 51. Membrii si membrii afiliati provizoriu ai Federatiei platesc anual o cotizatie fixa care trebuie sa fie achitata integral pana la data de 31 Martie a anului respectiv. Achitarea cotizatiei dupa aceasta data atrage penalizari care vor fi stabilite in Adunarea Generala.
Cuantumul cotizatiei anuale este aprobat de Adunarea Generala la propunerea Biroului Federal al Federatiei.
51.1. Neachitarea de catre membrii federatiei a taxelor si cotizatiilor anuale pana la sfarsitul anului calendaristic, timp de doi ani consecutive, conduce la pierderea calitatii de membru si implicit suspendarea din orice activitate a Federatiei, inclusiv la ridicarea dreptului de participare in competitii interne si internationale, precum si suspendarea dreptului de reprezentare in organele Federatiei.

CAPITOLUL XI

COMPETITII
Art. 52. Federatia este singura structura sportiva care are dreptul sa organizeze sau sa aprobe organizarea de competitii de Kaisendo interne si internationale pe teritoriul Romaniei.
La competitiile interne vor participa numai sportivii legitimati la Federatiei, inscrierea in competitie fiind conditionata de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de unitatile de medicina sportiva.
Conditiile de legitimare, drepturile si obligatiile sportivilor legitimati, precum si conditiile de desfasurare a competitiilor vor fi prevazute in Regulamentul Comisiei de Competitii.
52.1. Comisia de Competitii adopta regulamentele care stabilesc conditiile de participare si de organizare a competitiilor. Acestea sunt aprobate de Biroul Fedral.
52.2. Membrii afiliati Federatiei, precum si membrii acestora se angajeaza sa respecte regulamentele competitiilor precum si alte decizii ale organelor Federatiei.
52.3. Federatia autorizeaza inscrierea si participarea loturilor nationale de stil la competitiile internationale.
52.4. Federatia autorizeaza participarea membrilor afiliati la competitiile si stagiile internationale, in urma cererii scrise a acestora, cerere care va contine invitatia din partea organizatorilor, data si locul desfasurarii, conditiile financiare, etc.
52.5. Federatia are competenta exclusiva sa organizeze intalniri ale loturilor nationale ale Fedratiei cu echipe similare ale altor federatii nationale sau internationale, in urma unui protocol semnat intre Federatii.
52.6. Membrii si membrii afiliati provizoriu ai Federatia pot contacta, organiza si disputa intilniri amicale sau oficiale ale cluburilor din tara sau din alte tari numai cu aprobarea Federatiei. Aceste intilniri nu trebuie sa aduca prejudicii derularii normale a activitatii sportive din cadrul Federatiei.

CAPITOLUL XII

AUTORITATEA DISCIPLINARA
Art. 53. Autoritatea disciplinara in activitatea Federatiei se exercita deplin si legitim potrivit:
 • competentelor date de Legea nr.69/2000 pentru exercitarea drepturilor de supraveghere si control ale Federatiei si ale membrilor afiliati de catre organul administratiei publice centrale, respectiv M.E.C.T.S.;
 • statutului si regulamentelor Federatiei.
53.1. Prin delegare, conform art.49.2 din Legea Educatiei fizice si Sportului, actiunea de supraveghere si control se poate exercita de catre Federatie pentru toate structurile sportive afiliate.
53.2. Exercitarea autoritatii disciplinare se realizeaza prin:
 • un sistem coerent de sanctiuni gradat in functie de gravitatea faptelor;
 • diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei sanctiuni pentru aceeasi fapta;
 • cauze sau imprejurari care scutesc, atenueaza, agraveaza raspunderea faptuitorului si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii.
Conform legii, revocarea recunoasterii functionarii structurilor sportive este de competenta M.E.C.T.S. Cazurile in care se poate declansa procedura de revocare sunt cele prevazute la art.48, alin 1-5 din Legea Educatiei Fizice si Sportului nr.69/2000.

CAPITOLUL XIII

COMBATEREA VIOLENTEI SI A DOPAJULUI IN SPORT
Art .54. Fair-play si toleranta in sport sunt conceptele foarte des intilnite si care au la baza educatia. Reprezinta un mod de comportament, un concept moral, o scoala pentru viata in societate.
Fedeartia militeaza pentru formarea si modelarea tuturor categoriilor de iubitori si practicanti ai sportului in spiritul de toleranta si fair-play, in cultivarea sportului pentru sanatate, educatie si recreere ca parte integranta a modului de viata.
Federatia sustine eliminarea in cadrul activitatilor sportive a oricaror manifestari de intoleranta, violenta sau rasism si va sanctiona incalcarea acestor principii prin masurile dictate de Biroul Federal si care vor fi prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare al Federatiei.
Art. 55. Dopajul in sport constituie o amenintare grava pentru sport, pentru sanatatea fizica si morala a sportivului.
Federatia promoveaza masurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor si va pedepsi, potrivit reglementarilor in vigoare, orice persoana din cadrul Federatiei care va fi depistata ca folosind sau administrand substante interzise.

CAPITOLUL XIV

MASURI DISCIPLINARE
Art. 56. Nerespectarea statutului, regulamentelor hotararilor si deciziilor Federatiei de catre membrii Federatiei precum si de catre oficiali sunt pedepsite pe plan disciplinar.
Art. 57. Masuri disciplinare pentru structurile sportive sunt:
 • avertisment;
 • amenda;
 • anularea rezultatelor competitiilor organizate de acestea;
 • ridicarea temporara a dreptului de a organiza competitii;
 • excluderea din activitatea competitionala pe o anumita perioada de timp;
 • excluderea din Federatia.
Art. 58. Masuri disciplinare aplicabile persoanelor fizice (sportivi, specialisti, etc):
 • avertisment;
 • amenda;
 • suspendarea temporara din activitatea competitionala;
 • suspendarea definitiva din activitatea competitionala;
 • suspendarea din functiile detinute in cadrul Federatiei pe anumite perioade de timp;
Masurile disciplinare se acorda pentru o singura fapta si nu se cumuleaza intre ele.
Art. 59. Competenta solutionarii abaterilor disciplinare si sanctionarii celor in cauza revine:
59.1. Comisiilor centrale ale Federatiei, in prima instanta, in functie de compatibilitatea dintre atruibutiile specifice fiecareia, natura cazului respectiv si ocupatia in activitatea sportiva a persoanelor implicate;
59.2. Biroul Federal al Federatiei este autorizat sa confirme, sa modifice sau sa anuleze deciziile instantelor disciplinare ale Federatiei privitoare la abaterile disciplinare precum si sa adopte hotarari proprii in legatura cu acestea, potrivit prevederilor regulamentare.
59.3. Biroul Federal emite Regulamentul Disciplinar referitor la natura abaterilor si sanctiunilor disciplinare, instantele disciplinare ale Federatiei si competentele lor, procedura disciplinara, modul de solutionare a cauzelor si adoptarea deciziilor de sanctionare a celor vinovati. Sanctiunile ce se vor aplica vor fi cuprinse in Regulamentul de Disciplina al Federatiei si vor fi in concordanta cu prevederile Legii Educatiei Fizice si Sportului.

CAPITOLUL XV

LITIGII
Art. 60. Membrii Federatiei nu au permisiunea sa aduca in fata unei instante judecatoresti litigiile de natura sportiva cu Federatia sau cu un membru al acesteia. Ei trebuie sa supuna oricare din aceste litigii jurisdictiei Federatiei mentionat la art. 55 din prezentul statut, unei comisii de arbitraj stabilita de comun acord a partilor.
In cazul in care partile aflate in litigiu nu pot cadea de acord asupra competentei comisiei de arbitraj, Biroul Federal are dreptul sa ia o decizie.
Aceasta decizie este definitaiva si obligatorie.
60.1. Membrii afiliati precum si membrii acestora sunt obligati sa respecte deciziile luate de organele de jurisdictie ale Federatiei, sau de catre Biroul Federal ca ultima instanta de apel din cadrul Federatiei.
Nerespectarea prevederilor de mai sus se sanctioneaza potrivit art.57 din prezentul statut.

CAPITOLUL XVI

DIZOLVAREA FEDERATIEI SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI
Art. 61. Federa?ia se dizolva :
 1. de drept;
 2. prin hotararea tribunalului;
 3. prin hotararea Adunarii Generale;
Art. 62. Federa?ia se dizolva de drept prin:
 • nerealizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca în termen de 6 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • imposibilitatea desfasurarii Adunarii Generale sau a sedintei de Birou Federal în conformitate cu statutul Federa?iei; daca acesta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea General? sau sedinta de Birou Federal trebuiau constituite;
Art. 63. Dizolvarea Federatiei se realizeaza prin hotararea tribunalului în a carui circumscriptie se afla Federa?ia. Federa?ia se dizolva, prin hotarare judec?toreasc?, la cererea oricarei persoane interesate atunci cand:
 1. scopul sau activitatea Federa?iei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
 2. Federa?ia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
 3. Federa?ia a devenit insolvabila;
 4. Federa?ia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza s? desfasoare si activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii sau avize, iar acestea nu sunt obtinute conform legilor in vigoare.
Art. 64. Lichidarea Federa?iei se va face potrivit dispozitiilor legale prevazute de O.G. nr.26/2000 în toate cazurile de dizolvare prevazute de art.60-62 din prezentul statut. Instanta competenta este tribunalul în raza caruia se afla sediul Federa?ie.
Art. 65. In urma dizolvarii si lichidarii Federatiei, daca nu se prevede altfel in lege sau statut, bunurile ramase, se transmit, in cote egale, catre persoanele juridice care au contribuit la constituirea Federatiei.

CAPITOLUL XVII

SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL DIN PARTEA MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Art. 66. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul Federatiei potrivit prevederilor Legii Educatiei Fizice si Sportului si Regulamentului de aplicare a acesteia.
Art. 67. Supravegherea si controlul Federatiei se realizeaza in colaborare cu organele administratiei publice centrale sau locale in subordinea carora se afla Federatia.
Art. 68. Ministerul Educatiei, Cecetarii, Tineretului Si Sportului numeste delegati in cadrul Federatiei.
 1. Delegatul M.E.C.T.S. are dreptul de a suspenda executarea hotararilor organelor de conducere care contravin actului de constituire si statutului, contractelor incheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice si sigurantei nationale.
 2. Delegatul M.E.C.T.S. participa cu vot consultativ la sedintele organelor de conducere si administrare ale Federatiei.
 3. Delegatul M.E.C.T.S intocmeste un proces verbal care se comunica organelor de conducere ale Federatiei.
Art. 69. Organele de conducere si administrare ale Federatiei sunt obligate sa repuna in discutie problemele care fac obiectul hotararii de suspendare. In caz de refuz din partea organelor de conducere si administrare, delegatul M.E.C.T.S. va aduce cazul la cunostinta institutiei, care decide in conditiile legii.
Art. 70. M.E.C.T.S. poate exercita si alte atributii fata de cele mentionate in art.68, 69 si 71 din prezentul statut, in baza mandatului stabilit prin ordin al ministrului.
Art. 71. M.E.C.T.S. avizeaza afilierea Federatiei la Federatiile sportive internationale si la alte foruri europene sau mondiale, in conditiile legii.
Cheltuielile care decurg din calitatea de membru afiliat la alte foruri internationale vor fi suportate din surse financiare proprii.
Art. 72. M.E.C.T.S. autorizeaza participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale, europene si regionale in baza cererii scrise a Federatiei.
Art. 73. M.E.C.T.S. autorizeaza desfasurarea pe teritoriul Romaniei a campionatelor mondiale, europene si regionale.

CAPITOLUL XIII

DISPOZITII FINALE
Art. 74. Federatia colaboreaza cu M.E.C.T.S.si are obligatia de a comunica acestuia orice modificare a Actului Constitutiv si Statutului.
Art. 75. Biroul Federal al Federatiei decide in toate cazurile neprevazute in prezentul statut corespunzator dispozitiilor in materie ale federatiilor internationale corespondente. Daca aceste dispozitii nu exista, Biroul Federal va decide conform regulilor de drept
Deciziile Biroului Federal sunt definitive si obligatorii.
Art. 75. Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare, legea aplicabila fiind cea romana.

Folosim cookie-uri! Navigand in continuare, iti exprimi acordul pentru folosirea acestora. Afla mai multe detalii aici.

Accept cookies din acest site.